5/21/2013

Czy prywatne muzeum jest organizacją pożytku publicznego?

Na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji znajduje się dział porad prawnych. 21 stycznia 2013 wpłynęło do Ministerstwa zapytanie:

Starostwo Powiatowe w X (województwo mazowieckie), wystąpiło z pytaniem dotyczącym ustalenia, czy prywatne muzeum utworzone na podstawie art. 1 ustawy o muzeach przez podmiot wymieniony w art. 5 powyższej ustawy będący osobą fizyczną jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz czy taki podmiot może składać oferty w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

MAiC opublikowało 6 stronicową odpowiedź autorstwa doktora Stanisława Bułajewskiego, z którą można zapoznać się tutaj (plik w formacie doc.).

Czytamy w niej m.in., że muzeum prywatne, nawet to założone przez osobę fizyczną jest organizacją pozarządową i może składać oferty.

Musimy pamiętać, iż muzeum prywatne założone przez osobę fizyczną możemy zaliczyć do organizacji pozarządowych (ta kwestia w niniejszej opinii została bezspornie potwierdzona). Prywatne muzeum, ma więc pełne prawo wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składać oferty, które wiążą się z realizacją zadań publicznych. Oczywiście będące przedmiotem niniejszej opinii prywatne muzeum założone przez osobę fizyczną, aby mogło skutecznie taką ofertę złożyć musi prowadzić działalność statutową w dziedzinie mieszczącej się w zleconym do realizacji zadaniu publicznym. Co więcej ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5a zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oczywiście po konsultacjach m.in. z tymi organizacjami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz